政府采购节能环保政策:<金刚经全文附注音>

来源:百度文库 编辑:西山新闻网 时间:2020/05/27 03:43:33
《金刚经》全文诵读拼音注音 (转)

08-09-21 00:30  发表于:《南京莲池放生功德会》 分类:未分类

《金刚经》全文诵读拼音注音

na mo běn shī shi jiā mou ni fo
南无本师释迦牟尼佛(三称)
jīn gāng jīng qǐ qǐng
金刚经啓请
jing kǒu ye zhēn yan
净口业真言
ong xiū li xiū li mo hē xiū li xiū xiū li sa po hē
唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃

jing sān ye zhēn yan
净三业真言
ōng suō wā po wā su tuo suō wā da mo sō wā po wā su du han
唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾

ān tǔ di zhēn yan
安土地真言

na mo sān mān duō mu tuo nan ōng du lu du lu di weǐ suō po hē
南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃
pǔ gōng yǎng zhēn yan
普 供 养 真 言
ong ye ye nang san po wa fa ri la hu
唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

feng qǐng bā jīn gāng
奉请八金刚
feng qǐng qīng chu zāi jīn gāng
奉请 青除灾金刚
feng qǐng pi du jīn gāng
奉请 辟毒 金刚
feng qǐng huang sui qiu jīn gāng
奉请 黄随求金刚
feng qǐng bai jing shuǐ jīn gāng
奉请 白净水金刚
feng qǐng chi shēng huǒ jīn gāng
奉请 赤声火金刚
feng qǐng ding chi zāi jīn gāng
奉请 定持灾金刚
feng qǐng zǐ xian jīn gāng
奉请 紫贤 金刚
feng qǐng da shen jīn gāng
奉请 大神 金刚

feng qǐng si pu sa
奉请四菩萨
feng qǐng jīn gāng juan pu sa
奉请 金刚眷菩萨
feng qǐng jīn gāng suǒ pu sa
奉请 金刚索菩萨
feng qǐng jīn gāng ai pu sa
奉请 金刚爱菩萨
feng qǐng jīn gāng yǔ pu sa
奉请 金刚语菩萨

fā yuan wen
发愿文
ji shǒu sān jie zūn guī yī shi fāng fo
稽首三界尊 归依十方佛
wǒ jīn fā hong yuan chi cǐ jīn gāng jīng
我今发宏愿 持此金刚经
shang bao si zhong ēn xia ji sān tu kǔ
上报四重恩 下济三涂苦
ruo yǒu jian wen zhě xī fā pu ti xīn
若有见闻者 悉发菩提心
jin cǐ yī bao shēn tong shēng ji le guo
尽此一报身 同生极乐国


yun he fan
云何梵
yun he de chang shou jīn gāng bu huai shēn
云何得长寿 金刚不坏身
fu yǐ he yīn yuan de da jiān gu li
复以何因缘 得大坚固力
yun he yu cǐ jīng jiū jing dao bǐ an
云何於此经 究竟到彼岸
yuan fo kāi wēi mi guǎng wei zhong shēng shuō
愿佛开微密 广为众生说


kai jīng ji
开经偈
wu shang shen shēn wēi miao fǎ bǎi qiān wan jie nan zāo yu
无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
wǒ jīn jian wen de shou chi yuan jiě ru lai zhēn shi yi
我今见闻得受持 愿解如来真实义
na wu qi yuan hui shang fo pu sa
南无祗园会上佛菩萨(三称)


jīn gāng bō rě bō luo mi jīng
金刚般若波罗蜜经
yao qin sān zang fǎ shī jiū mo luo shi yi
姚秦三藏鸠摩罗什 译

fǎ hui yīn you fēn di yī
法会因由分第一

ru shi wǒ wen.yī shi fo zai shě wei guo.qi shu gi gū du yuan
如是我闻.一时佛在舍卫国.只树给孤独园.
yǔ da bǐ qiū zhong qiān er bǎi wǔ shi ren ju
与大比丘众千二百五十人俱
ěr shi shi zūn.shi shi.zhuo yī chi bō.ru shě wei dai cheng.qǐ shi.
尔时世尊.食时.著衣持钵.入舍卫大城.乞食.
yu qi cheng zhōng.ci di qǐ yǐ.hai zhi běn chǔ.
於其城中.次第乞已.还至本处.
fan shi qi.shōu yī bō.xǐ zu yǐ.fū zuo er zuo .
饭食讫.收衣钵.洗足已.敷座而坐.


shan xian qǐ qǐng fēn di er
善现啓请分第二


shi zhang lǎo xū pu ti.zai da zhong zhōng.ji cong zuo qǐ.
时长老须菩提.在大众中.即从座起.
piān tǎn you jiān.you xī zhuo di.hezhǎnggōngjing.
偏袒右肩.右膝著地.合掌恭敬.
er bai fo yan.xī yǒu shi zūn.ru lai shan hu nian zhū pu sa.
而白佛言.稀有世尊.如来善护念诸菩萨.
shan fu zhǔ zhū pu sa.shi zūn.shan nan zǐ.shan nǚ ren.
善付嘱诸菩萨.世尊.善男子.善女人.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn.
发阿耨多罗三藐三菩提心.
yun he yīng zhu.yun he xiang fu qi xīn.fo yan.shan zāi!shan zāi.xū pu ti.
云何应住.云何降伏其心.佛言.善哉善哉.须菩提.
ru rǔ suǒ shuō.ru lai shan hu nian zhū pu sa.shan fu zhǔ zhū pu sa.
如汝所说.如来善护念诸菩萨.善付嘱诸菩萨.
rǔ jīn di tīng.dāng wei rǔ shuō.shan nan zǐ.shan nǚ ren.
汝今谛听.当为汝说.善男子.善女人.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn.yīng ru shi zhu.ru shi xiang fu qi xīn.
发阿耨多罗三藐三菩提心.应如是住.如是降伏其心.’
‘wei ran.shi zūn.yuan yao yu wen.
唯然.世尊.愿乐欲闻.da cheng zheng zōng fēn di sān
大乘正宗分第三

fo gao xū pu ti.zhū pu sa mo hē sa.yīng ru shi xiang fu qi xīn.
佛告须菩提.诸菩萨摩诃萨.应如是降伏其心.
suǒ yǒu yī qiē zhong shēng zhī lei.ruo luǎn shēng.ruo tāi shēng.ruo shī shēng.ruo hua shēng.
所有一切众生之类.若卵生.若胎生.若湿生.若化生.
ruo yǒu se.ruo wu se.ruo yǒu xiǎng.ruo wu xiǎng.
若有色.若无色.若有想.若无想.
ruo fēi yǒu xiǎng fēi wu xiǎng.wǒ jiē ling ru wu yu nie pan er mie du zhī.
若非有想非无想.我皆令入无余涅盘而灭度之.
ru shi mie du wu liang wu shu wu biān zhong shēng.shi wu zhong shēng de mie du zhě.
如是灭度无量无数无边众生.实无众生得灭度者.
he yǐ gu.xū pu ti.
何以故.须菩提.
ruo pu sa yǒu wǒ xiāng.ren xiāng.zhong shēng xiāng.shou zhě xiāng.ji fēi pu sa.
若菩萨有我相.人相.众生相.寿者相.即非菩萨.miao xing wu zhu fēn di si
妙行无住分第四


fu ci xū pu ti.pu sa yu fǎ.yīng wu suǒ zhu.xing yu bu shī.
复次须菩提.菩萨于法.应无所住.行於布施.
suǒ wei bu zhu se bu shī.bu zhu shēng xiāng wei chu fǎ bu shī.
所谓不住色布施.不住声香味触法布施.
xū pu ti.pu sa yīng ru shi bu shī.bu zhu yu xiāng.
须菩提.菩萨应如是布施.不住於相.
he yǐ gu.ruo pu sa bu zhu xiāng bu shī .qi fu de bu kě sī liang
何以故.若菩萨不住相布施.其福德不可思量.
xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
dōng fāng xū kōng kě sī liang  fǒu.
东方虚空可思量不.
fu yě.shi zūn.xū pu t.
不也.世尊.须菩提.
nan xī běi fāng.si wei shang xia xū kōng.kě sī liang  fuǒ.
南西北方.四维上下虚空.可思量不.
fu yě.shi zūn.xū pu t.
不也.世尊.须菩提.
pu sa wu zhu xiāng bu shī.fu de yi fu ru shi,bu kě sī liang
菩萨无住相布施.福德亦复如是不可思量.
xū pu ti.pu sa dan yīng ru suǒ jiao zhu.
须菩提.菩萨但应如所教住.

ru lǐ shi jian fēn di wǔ
如理实见分第五


xū pu ti.yu yi yun he.kě yǐ shēn xiāng jian ru lai fǒu.
须菩提.于意云何.可以身相见如来不.
fu yě,shi zūn.bu kě yǐ shēn xiāng de jian ru lai.he yǐ gu.
不也世尊.不可以身相得见如来.何以故.
ru lai suǒ shuō shēn xiāng.ji fēi shēn xiāng.
如来所说身相.即非身相.
fo gao xū pu ti.fan suǒ yǒu xiāng.jiē shi xū wang.
佛告须菩提.凡所有相.皆是虚妄.
ruo jian zhū xiāng fēi xiāng.ji xian ru lai.
若见诸相非相.则见如来.zheng xin xī yǒu fēn di liu
正信稀有分第六

xū pu ti bai fo yan.shi zūn.
须菩提白佛言.世尊.
pō yǒu zhong shēng.de wen ru shi yan shuō zhāng ju.shēng shi xin  fǒu
颇有众生.得闻如是言说章句.生实信不.
fo gao xū pu t.mo zuo shi shuō.
佛告须菩提.莫作是说.
ru lai mie hou.hou wǔ bǎi sui.yǒu chi jie xiū fu zhě.
如来灭後.後五百岁.有持戒修福者.
yu cǐ zhāng ju.neng shēng xin xīn.yǐ cǐ wei shi.
於此章句.能生信心.以此为实.
dāng zhī shi ren.bu yu yī fo er fo sān si wǔ fo er zhǒng shan gēn.
当知是人.不於一佛二佛三四五佛而种善根.
yǐ yu wu liang qiān wan fo suǒ.zhǒng zhū shan gēn.
已於无量千万佛所.种诸善根.
wen shizhāng ju.nǎi zhi yī nian shēng jing xin zhě.
闻是章句.乃至一念生净信者.
xū pu ti.ru lai xī zhī xī jian.
须菩提.如来悉知悉见.
shi zhū zhong shēng.de ru shi wu liang fu de.
是诸众生.得如是无量福德.
he yǐ gu.shi zhū zhong shēng.
何以故.是诸众生.
wu fu wǒ xiāng.ren xiāng.zhong shēng xiāng.shou zhě xiāng.
无复我相.人相.众生相.寿者相.
wu fǎ xiāng.yi wu fēi fǎ xiāng.
无法相.亦无非法相.
he yǐ gu.shi zhū zhong shēng.ruo xīn qǔ xiāng.
何以故.是诸众生.若心取相.
ji wei zhuo  wǒ ren zhong shēng shou zhě.
则为著我人众生寿者
ruo qǔ fǎ xiāng.ji zhuo  wǒ ren zhong shēng shou zhě.
若取法相.即著我人众生寿者.
he yǐ gu.ruo qǔ fēi fǎ xiāng.
何以故.若取非法相.
ji zhuo  wǒ ren zhong shēng shou zhě.
即著我人众生寿者.
shi gu bu yīng qǔ fǎ.bu yīng qǔ fēi fǎ.
是故不应取法.不应取非法.
yǐ shi yi gu.ru lai chang shuō.
以是义故.如来常说.
rǔ děng bǐ qiū.zhī wǒ shuō fa.ru fa yu zhě.
汝等比丘.知我说法.如筏喻者.
fǎ shang yīng shě.he kuang fēi fǎ.
法尚应舍.何况非法.


wu de wu shuō fēn di qī
无得无说分第七

xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
ru lai de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti yē.
如来得阿耨多罗三藐三菩提耶.
ru lai yǒu suǒ shuō fa yē.
如来有所说法耶.
xū pu ti yan.ru wǒ jiě fo suǒ shuō yi.
须菩提言.如我解佛所说义.
wu yǒu ding fǎ.ming ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
无有定法.名阿耨多罗三藐三菩提.
yi wu yǒu ding fǎ.ru lai kě shuō.
亦无有定法.如来可说.
he yǐ gu.ru lai suǒ shuō fa.
何以故.如来所说法.
jiē bu kě qǔ.bu kě shuō.fēi fǎ.fēi fēi fǎ.
皆不可取.不可说.非法.非非法.
suǒ yǐ zhě he.yī qiē xian sheng.jiē yǐ wu wei fǎ er yǒu chā bie.
所以者何.一切贤圣.皆以无为法而有差别.yī fǎ chū shēng fēn di bā
依法出生分第八

xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
ruo ren mǎn sān qiān da qiān shi jie qī bǎo.yǐ yong bu shī.
若人满三千大千世界七宝.以用布施.
shi ren suǒ de fu de.ning wei duō fǒu.
是人所得福德.宁为多不.
xū pu ti yan.shen duō.shi zūn.
须菩提言.甚多.世尊.
he yǐ gu.shi fu de.ji fēi fu de xing.
何以故.是福德.即非福德性.
shi gu ru lai shuō fu de duō.
是故如来说福德多.
ruo fu yǒu ren.yu cǐ jīng zhōng.shou chi nǎi zhi si ju ji děng.
若复有人.於此经中.受持乃至四句偈等.
wei  tā ren shuō.qi fu sheng bǐ.
为他人说.其福胜彼.
he yǐ gu.xū pu ti.yī qiē zhū fo.
何以故.须菩提.一切诸佛.
ji zhū fo ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti fǎ.jiē cong cǐ jīng chū.
及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法.皆从此经出.
xū pu ti.suǒ wei fo fǎ zhě.ji fēi fo fǎ.
须菩提.所谓佛法者.即非佛法.yī xiāng wu xiāng fēn di jiǔ
一相无相分第九

xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
xū tuo huan neng zuo shi nian.wǒ de xū tuo huan guǒ fǒu.
须陀洹能作是念.我得须陀洹果不.
xū pu ti yan.fu yě.shi zūn.he yǐ gu.
须菩提言.不也.世尊.何以故.
xū tuo huan ming wei ru liu.er wu suǒ ru.
须陀洹名为入流.而无所入.
bu  ru se shēng xiāng wei chu fǎ.shi ming xū tuo huan.
不入色声香味触法.是名须陀洹.
xū pu ti.yu yi yun he.sī tuo han neng zuo shi nian.
须菩提.于意云何.斯陀含能作是念.
wǒ de sī tuo han guǒ fǒu.xū pu ti yan.
我得斯陀含果不.须菩提言.
fu  yě.shi zūn.he yǐ gu.
不也.世尊.何以故.
sī tuo han ming yi wǎng lai.er shi wu wǎng lai.shi ming sī tuo han.
斯陀含名一往来.而实无往来.是名斯陀含.
xū pu ti.yu yi yun he.e na han neng zuo shi nian.
须菩提.于意云何.阿那含能作是念.
wǒ de e na han guǒ fǒu.xū pu ti yan.
我得阿那含果不.须菩提言.
fu  yě.shi zūn.he yǐ gu.
不也.世尊.何以故.
e na han ming wei bu lai.er shi wu bu lai.
阿那含名为不来.而实无不来.
shi gu ming e na han.xū pu ti.yu yi yun he.
是故名阿那含.须菩提.于意云何.
e luo han neng zuo shi nian.wǒ de e luo han dao fǒu.
阿罗汉能作是念.我得阿罗汉道不.
xū pu ti yan.fu  yě.shi zūn!he yǐ gu.
须菩提言不也.世尊.何以故.
shi wu yǒu fǎ.ming ā luo han.
实无有法.名阿罗汉.
shizūn.ruo e luo han zuo shi nian.wǒ de e luo han dao.
世尊.若阿罗汉作是念.我得阿罗汉道.
ji wei zhuo  wǒ ren zhong shēng shou zhě.shi zūn.
即为著我人众生寿者.世尊.
fo shuō wǒ de wu zheng sān mei.ren zhōng zui wei di yī.
佛说我得无诤三昧.人中最为第一.
shi di yī li yu e luo han.
是第一离欲阿罗汉.
shi zūn.wǒ bu zuo shi nian.wǒ shi li yu e luo han.
世尊.我不作是念.我是离欲阿罗汉.
shi zūn.wǒ ruo zuo shi nian.wǒ de e luo han dao.
世尊.我若作是念.我得阿罗汉道.
shi zūn ze bu shuō xū pu t.shi yao a lan na xing zhě.
世尊则不说须菩提.是乐阿兰那行者.
yǐ xū pu ti shi wu suǒ xing.er ming xū pu ti.
以须菩提实无所行.而名须菩提.
shi yao ā lan nuo heng .
是乐阿兰那行.


zhuāng yan jing tǔ fēn di shi
庄严净土分第十

fo gao xū pu ti.yu yi yun he.ru lai xī zai ran dēng fo suǒ.
佛告须菩提.于意云何.如来昔在然灯佛所.
yu fǎ yǒu suǒ de fǒu. fu  yě.shi zūn.
於法有所得不.不也.世尊.
ru lai zai ran dēng fo suǒ.yu fǎ shi wu suǒ de.
如来在然灯佛所.於法实无所得.
xū pu ti.yu yi yun he.pu sa zhuāng yan fo tǔ fǒu.
须菩提.于意云何.菩萨庄严佛土不.
fu yě.shi zūn.he yǐ gu.
不也.世尊.何以故.
zhuāng yan fo tǔ zhě.ji fēi zhuāng yan.shi ming zhuāng yan.
庄严佛土者.即非庄严.是名庄严.
shi gu,xū pu ti.zhū pu sa mo hē sa.
是故须菩提.诸菩萨摩诃萨.
yīng ru shi shēng qīng jing xīn.bu yīng zhu se shēng xīn.
应如是生清净心.不应住色生心.
bu yīng zhu shēng xiāng wei chu fǎ shēng xīn.
不应住声香味触法生心.
yīng wu suǒ zhu er shēng qi xīn.xū pu ti.
应无所住而生其心.须菩提.
pi ru yǒu ren.shēn ru xū mi shān wang.yu yi yun he.
譬如有人.身如须弥山王.于意云何.
shi shēn wei da fǒu.xū pu ti yan.shen da.shi zūn.
是身为大不.须菩提言.甚大.世尊.
he yǐ gu.fo shuō fēi shēn.shi ming da shēn.
何以故.佛说非身.是名大身.

wu wei fu sheng fēn di shi yī
无为福胜分第十一

‘xū pu ti!ru heng he zhōng suǒ yǒu shā shu,ru shi shā děng heng he,
‘须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,
yu yi yun he?shi zhū heng he shā,ning wei duō fǒu?’
于意云何?是诸恒河沙,宁为多不?’
xū pu ti yan:‘shen duō。shi zūn!dan zhū heng he ,shang duō wu shu,
须菩提言:‘甚多。世尊!但诸恒河,尚多无数,
he kuang qishā?’‘xū pu ti!wǒ jīn shi yan gao rǔ,
何况其沙?’‘须菩提!我今实言告汝,
ruo yǒu shan nan zǐ、shan nǚ ren,
若有善男子、善女人,
yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ heng he shā shu sān qiān da qiān shi jie,
以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,
yǐ yong bu shī,de fu duō fǒu?’
以用布施,得福多不?’
xū pu ti yan:‘shen duō 。shi zūn!’
须菩提言:‘甚多。世尊!’
fo gao xū pu ti:‘ruo shan nan zǐ、shan nǚ ren ,yu cǐ jīng zhōng,
佛告须菩提:‘若善男子、善女人,于此经中,
nǎi zhi shou chisi ju ji děng,wei tā ren shuō,
乃至受持四句偈等,为他人说,
er cǐ fu de,sheng qian fu de。’
而此福德,胜前福德。’


zūn zhong zheng jiao fēn di shi er
尊重正教分第十二

fu ci xū pu ti.sui shuō shi jīng.nǎi zhi si ju ji děng.
复次须菩提.随说是经.乃至四句偈等.
dāng zhī cǐ chǔ.yī qiē shi jiān tiān ren ā xiū luo.
当知此处.一切世间天人阿修罗.
jiē yīng gōng yǎng.ru fo tǎ miao.
皆应供养.如佛塔庙.
he kuang yǒu ren.jin neng shou chi、du song.
何况有人.尽能受持读诵.
xū pu ti.dāng zhī shi ren.cheng jiu zui shang di yī xī yǒu zhī fǎ.
须菩提.当知是人.成就最上第一稀有之法.
ruo shi jīng diǎn suǒ zai zhī chu.ji wei yǒu fo.
若是经典所在之处.即为有佛.
ruo zūn zhong di zǐ.
若尊重弟子.
ru fǎ shou chi fēn di shi sān
如法受持分第十三

ěr shi xū pu ti bai fo yan.shi zūn.
尔时须菩提白佛言.世尊.
dāng he ming cǐ jīng.wǒ děng yun he feng chi.
当何名此经.我等云何奉持.
fo gao xū pu ti.shi jīng ming wei jīn gāng bō rě bō luo mi.
佛告须菩提.是经名为金刚般若波罗蜜.
yǐ shi ming zi.rǔ dāng feng chi.suǒ yǐ zhě he.
以是名字.汝当奉持.所以者何.
xū pu ti.fo shuō bō rě bō luo mi.ji fēi bō rě bō luo mi.
须菩提.佛说般若波罗蜜.即非般若波罗蜜.
shi ming bō rě bō luo mi.xū pu ti.
是名般若波罗蜜.须菩提.
yu yi yun he.ru lai yǒu suǒ shuō fa fǒu
于意云何.如来有所说法不.
xū pu ti bai fo yan:.shi zūn.ru lai wu suǒ shuō.
须菩提白佛言.世尊.如来无所说.
xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
sān qiān da qiān shi jie.suǒ yǒu wēi chen.shi wei duō fǒu.
三千大千世界.所有微尘.是为多不.
xū pu ti yan.shen duō。shi zūn.
须菩提言.甚多.世尊.
xū pu ti.zhū wēi chen.ru lai shuō fēi wēi chen.shi ming wēi chen.
须菩提.诸微尘.如来说非微尘.是名微尘.
ru lai shuō shi jie.fēi shi jie.shi ming shi jie.
如来说世界.非世界.是名世界.
xū pu ti.yu yi yun he.
须菩提.于意云何.
kě yǐ sān shi er xiāng jian ru lai bu.
可以三十二相见如来不.
fu yě.shi zūn.bu kě yǐ sān shi er xiāng de jian ru lai.
不也.世尊.不可以三十二相得见如来.
he yǐ gu.ru lai shuō sān shi er xiāng.ji shi fēi xiāng.
何以故.如来说三十二相.即是非相.
shi ming sān shi er xiāng.xū pu ti.
是名三十二相.须菩提.
ruo yǒu shan nan zǐ shan nǚ ren.yǐ heng he shā děng shēn ming bu shī.
若有善男子善女人.以恒河沙等身命布施.
ruo fu yǒu ren.yu cǐ jīng zhōng.nǎi zhi shou chi si ju ji děng.
若复有人.於此经中.乃至受持四句偈等.
wei tā ren shuō qi fu shen duō.
为他人说其福甚多.li xiāng ji mie fēn di shi si
离相寂灭分第十四


ěr shi xū pu ti.wen shuō shi jīng.shēn xie yi qu.
尔时须菩提.闻说是经.深解义趣.
ti lei bēi qi.er bai fo yan.xī yǒu!shi zūn.
涕泪悲泣.而白佛言.稀有世尊.
fo shuō ru shi shen shēn jīng diǎn.
佛说如是甚深经典.
wǒ cong xī lai.suǒ de hui yǎn.wei ceng de wen ru shi zhī jīng.
我从昔来.所得慧眼.未曾得闻如是之经.
shi zūn.ruo fu yǒu ren.de wen shi jīng.xin xīn qīng jing.
世尊.若复有人.得闻是经.信心清净.
ze shēng shi xiāng.dāng zhī shi ren.cheng jiu di yī xī yǒu gōng de.
则生实相.当知是人.成就第一稀有功德.
shi zūn.shi shi xiāng zhě.ji shi fēi xiāng.
世尊.是实相者.即是非相.
shi gu ru lai shuō ming shi xiāng.shi zūn.
是故如来说名实相.世尊.
wǒ jīn de wen ru shi jīng diǎn.xin xie shou chi.bu zu wei nan.
我今得闻如是经典.信解受持.不足为难.
ruo dāng lai shi.hou wǔ bǎi sui.qi yǒu zhong shēng.de wen shi jīng.
若当来世.後五百岁.其有众生.得闻是经.
xin xie shou chi.shi ren ze wei di yī xī yǒu.
信解受持.是人即为第一稀有.
he yǐ gu.cǐ ren wu wǒ xiāng.ren xiāng.zhong shēng xiāng.shou zhě xiāng.
何以故.此人无我相.无人相.无众生相.无寿者相.
suǒ yǐ zhě he.wǒ xiāng ji shi fēi xiāng.
所以者何.我相即是非相.
ren xiāng zhong shēng xiāng shou zhě xiāng.ji shi fēi xiāng.
人相众生相寿者相.即是非相.
he yǐ gu.li yī qiē zhū xiāng.ji ming zhū fo.
何以故.离一切诸相.即名诸佛.
fo gao xū pu ti.ru shi ru shi.
佛告须菩提.如是如是.
ruo fu yǒu ren.de wen shi jīng.bu jīng bu bu bu wei.
若复有人.得闻是经.不惊不怖不畏.
dāng zhī shi ren.shen wei xī yǒu.he yǐ gu.xū pu ti.
当知是人.甚为稀有.何以故.须菩提.
ru lai shuō di yī bō luo mi.ji fēi di yī bō luo mi.
如来说第一波罗蜜.即非第一波罗蜜.
shi ming di yī bō luo mi.xū pu ti.rěn rǔ bō luo mi.
是名第一波罗蜜.须菩提.忍辱波罗蜜.
ru lai shuō fēi rěn rǔ bō luo mi.shi ming rěn rǔ bō luo mi.he yǐ gu.
如来说非忍辱波罗蜜.是名忍辱波罗蜜.何以故.
xū pu ti.ru wǒ xī wei gē li wang gē jie shēn tǐ.
须菩提.如我昔为歌利王割截身体.
wǒ yu ěr shi.wu wǒ xiāng.wu ren xiāng.wu zhong shēng xiāng.
我于尔时.无我相.无人相.无众生相.
wu shou zhě xiāng.he yǐ gu.wǒ yu wǎng xī jie jie zhī jiě shi.
无寿者相.何以故.我於往昔节节支解时.
yǒu wǒ xiāng.ren xiāng.zhong shēng xiāng.shou zhě xiāng.
若有我相.人相.众生相.寿者相.
yīng shēng chēn hen.xū pu ti.
应生瞋恨.须菩提.
you nian guo qu yu wǔ bǎi shi.zuo rěn rǔ xiān ren.yu ěr suǒ shi.
又念过去於五百世.作忍辱仙人.于尔所世.
wu wǒ xiāng.wu ren xiāng.wu zhong shēng xiāng.wu shou zhě xiāng.
无我相.无人相.无众生相.无寿者相.
shi gu xū pu ti.pu sa yīng li yī qiē xiāng.
是故须菩提.菩萨应离一切相.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn.bu yīng zhu se shēng xīn.
发阿耨多罗三藐三菩提心.不应住色生心.
bu yīng zhu shēng xiāng wei chu fǎ shēng xīn.
不应住声香味触法生心.
yīng shēng wu suǒ zhu xīn.ruo xīn yǒu zhu.ji wei fēi zhu.
应生无所住心.若心有住.即为非住.
shi gu fo shuō pu sa xīn.bu yīng zhu se bu shī.
是故佛说菩萨心.不应住色布施.
xū pu ti.pu sa wei li yi yī qiē zhong shēng gu.yīng ru shi bu shī.
须菩提.菩萨为利益一切众生故.应如是布施.
ru lai shuō yī qiē zhū xiāng.ji shi fēi xiāng.
如来说一切诸相.即是非相.
you shuō yī qiē zhong shēng.ji fēi zhong shēng。xū pu ti.
又说一切众生.即非众生.须菩提.
ru lai shi zhēn yǔ zhě.shi yǔ zhě.ru yǔ zhě.bu kuang yǔ zhě.bu yi yǔ zhě.
如来是真语者.实语者.如语者.不诳语者.不异语者.
xū pu ti.ru lai suǒ de cǐ fǎ.cǐ fǎ wu shi wu xū.
须菩提.如来所得法.此法无实无虚.
xū pu ti.ruo pu sa xīn zhu yu fǎ er xing bu shī.
须菩提.若菩萨心住于法而行布施.
ru ren ru ān.ji wu suǒ jian.
如人入暗.即无所见.
ruo pu sa xīn bu zhu fǎ er xing bu shī.
若菩萨心不住法而行布施.
ru ren yǒu mu.ri guāng ming zhao.jian zhǒng zhǒng se.
如人有目.日光明照.见种种色.
xū pu ti.dāng lai zhī shi.ruo yǒu shan nan zǐ shan nǚ ren.
须菩提.当来之世.若有善男子善女人.
neng yu cǐ jīng shou chi du song.ji wei ru lai yǐ fo zhi hui.
能于此经受持读诵.即为如来以佛智慧.
xī zhī shi ren.xī jian shi ren.jiē de cheng jiu wu liang wu biān gōng de.
悉知是人.悉见是人.皆得成就无量无边功德.chi jīng gōng de fēn di shi wǔ
持经功德分第十五

xū pu ti.ruo yǒu shan nan zǐ shan nǚ ren.
须菩提.若有善男子善女人.
chū ri fen yǐ heng he shā děng shēn bu shī.
初日分以恒河沙等身布施.
zhōng ri fen fu yǐ heng he shā děng shēn bu shī.
中日分复以恒河沙等身布施.
hou ri fen yi yǐ heng he shā děng shēn bu shī.
後日分亦以恒河沙等身布施.
ru shi wu liang bǎi qiān wan yi jie.yǐ shēn bu shī.
如是无量百千万亿劫.以身布施.
ruo fu yǒu ren wen cǐ jīng diǎn.xin xīn bu ni.qi fu sheng bǐ.
若复有人闻此经典.信心不逆.其福胜彼.
he kuang shū xiě shou chi du song.wei ren jiě shuō.
何况书写受持读诵.为人解说.
xū pu ti.yǐ yao yan zhī.shi jīng yǒu bu kě sī yi.
须菩提.以要言之.是经有不可思议.
bu kě chēng liang.wu biān gōng de.ru lai wei fā da cheng zhě shuō.
不可称量.无边功德.如来为发大乘者说.
wei fā zui shang cheng zhě shuō.
为发最上乘者说.
ruo yǒu ren neng shou chi du song.guǎng wei ren shuō.
若有人能受持读诵.广为人说.
ru lai xī zhī shi ren.xī jian shi ren.
如来悉知是人.悉见是人.
jiē de cheng jiu bu kě liang .bu kě chēng.wu yǒu biān.bu kě sī yi gōng de.
皆得成就不可量.不可称.无有边.不可思议功德.
ru shi ren děng.ji wei he dan ru lai ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
如是人等.即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提.
he yǐ gu.xū pu ti.ruo yao xiǎo fǎ zhě.
何以故.须菩提.若乐小法者.
zhuo wǒ jian.ren jian.zhong shēng jian.shou zhě jian.
著我见.人见.众生见.寿者见.
ze yu cǐ jīng.bu neng tīng shou du song.wei ren jiě shuō.
则於此经.不能听受读诵.为人解说.
xū pu ti.zai zai chu chu.ruo yǒu cǐ jīng.
须菩提.在在处处.若有此经.
yī qiē shi jiān tiān ren ā xiū luo.suǒ yīng gōng yǎng.dāng zhī cǐ chǔ.
一切世间天人阿修罗.所应供养.当知此处.
ze wei shi tǎ.jiē yīng gōng jing.zuo lǐ wei rǎo.yǐ zhū hua xiāng er san qi chǔ.
则为是塔.皆应恭敬.作礼围绕.以诸华香.而散其处.neng jing ye zhang fēn di shi liu
能净业障分第十六


fu ci xū pu ti.shan nan zǐ shan nǚ ren.shou chi du song cǐ jīng.
复次须菩提.善男子善女人.受持读诵此经.
ruo wei ren qīng jian.shi ren xiān shi zui ye.yīng duo e dao.
若为人轻贱.是人先世罪业.应堕恶道.
yǐ jīn shi ren qīng jian gu.xiān shi zui ye.ze wei xiāo mie.
以今世人轻贱故.先世罪业.则为消灭.
dāng de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xū pu ti
当得阿耨多罗三藐三菩提.须菩提.
wǒ nian guo qu wu liang ā sēng qi jie yu ran dēng fo qian
我念过去无量阿僧只劫.於然灯佛前.
de zhi bā bǎi si qiān wan yi nuo you tuō zhū fo.xī jiē gōng yǎng cheng shi.
得值八百四千万亿那由他诸佛.悉皆供养承事.
wu kōng guo zhě.ruo fu yǒu ren.yu hou mo shi.
无空过者.若复有人.於後末世.
neng shou chi du song cǐ jīng.suǒ de gōng de.yu wǒ suǒ gōng yǎng zhū fo gōng de
能受持读诵此经.所得功德.於我所供养诸佛功德.
bǎi fen bu ji yī.qiān wan yi fen .nǎi zhi suan shu pi yu suǒ bu neng ji.
百分不及一.千万亿分.乃至算数譬喻所不能及.
xū pu ti.ruo shan nan zǐ shan nǚ ren.yu hou mo shi.yǒu shou chi du song cǐ jīng.
须菩提.若善男子善女人.于後末世.有受持读诵此经.
suǒ de gōng de.wǒ ruo ju shuō zhě.huo yǒu ren wen.xīn je kuang luan.hu yi bu xin.
所得功德.我若具说者.或有人闻.心即狂乱.狐疑不信.
xū pu ti.dāng zhī shi jīng yi bu kě sī yi.guǒ bao yi bu kě sī yi.
须菩提.当知是经义不可思议.果报亦不可思议.jiū jing wu wǒ fēn di shi qī
究竟无我分第十七

ěr shi xū pu ti bai fo yan.shi zūn.shan nan zǐ shan nǚ ren.
尔时须菩提白佛言.世尊.善男子善女人.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn.yun he yīng zhu.
发阿耨多罗三藐三菩提心.云何应住.

yun he xiang fu qi xīn.fo gao xū pu ti.shan nan zǐ shan nǚ ren.
云何降伏其心.佛告须菩提.善男子善女人.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn zhě.dāng shēng ru shi xīn.
发阿耨多罗三藐三菩提者.当生如是心.
wǒ yīng mie du yī qiē zhong shēng.mie du yī qiē zhong shēng yǐ.
我应灭度一切众生.灭度一切众生已.
er wu yǒu yī zhong shēng shi mie du zhě.he yǐ gu.
而无有一众生实灭度者.何以故.
xū pu ti.ruo pu sa yǒu wǒ xiāng.ren xiāng.zhong shēng xiāng.shou zhě xiāng.
须菩提.若菩萨有我相.人相.众生相.寿者相.
ze fēi pu sa.suǒ yǐ zhě he.xū pu ti.
即非菩萨.所以者何.须菩提.
shi wu yǒu fǎ fā.ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn zhě.
实无有法.发阿耨多罗三藐三菩提者.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yu ran dēng fo suǒ.
须菩提.于意云何.如来於然灯佛所.
yǒu fǎ de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti fǒu.
有法得阿耨多罗三藐三菩提不.
fu yě.shi zūn.ru wǒ jiě fo suǒ shuō yi.
不也.世尊.如我解佛所说义.
fo yu ran dēng fo suǒ wu yǒu fǎ de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
佛於然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提.
fo yan.ru shi ru shi.xū pu ti.shi wu yǒu fǎ.
佛言.如是如是.须菩提.实无有法.
ru lai de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.xū pu ti.
如来得阿耨多罗三藐三菩提.须菩提.
ruo yǒu fǎ.ru lai de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti zhě.
若有法.如来得阿耨多罗三藐三菩提者.
ran dēng fo ze bu yǔ wǒ shou ji.rǔ yu lai shiedāng de zuo fo.
然灯佛则不与我受记.汝于来世.当得作佛.
hao shi jiā mou ni.yǐ shi wu yǒu fǎ.de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
号释迦牟尼.以实无有法.得阿耨多罗三藐三菩提.
shi gu ran dēng fo yǔ wǒ shou ji.zuo shi yan.
是故然灯佛与我受记.作是言.
rǔ yu lai shi.dāng de zuo fo.hao shi jiā mou ni.he yǐ gu.
汝于来世.当得作佛.号释迦牟尼.何以故.
ru lai zhě.ji zhū fǎ ru yi.
如来者.即诸法如义.
ruo yǒu ren yan ru lai de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
若有人言.如来得阿耨多罗三藐三菩提.
xū pu ti.shi wu yǒu fǎ.fo de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
须菩提.实无有法.佛得阿耨多罗三藐三菩提.
xū pu ti.ru lai suǒ de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
须菩提.如来所得阿耨多罗三藐三菩提.
yu shi zhōng wu shi wu xū.shi gu ru lai shuō yī qiē fǎ.
於是中无实无虚.是故如来说一切法.
jiē shi fo fǎ.xū pu ti.suǒ yan yī qiē fǎ zhě.ji fēi yī qiē fǎ.
皆是佛法.须菩提.所言一切法者.即非一切法.
shi gu ming yī qiē fǎ.xū pu ti.pi ru ren shēn chang da.
是故名一切法.须菩提.譬如人身长大.
xū pu ti yan.shi zūn.ru lai shuō ren shēn chang da.
须菩提言.世尊.如来说人身长大.
ji wei fēi da shēn.shi ming da shēn.xū pu ti.pu sa yi ru shi.
即为非大身.是名大身.须菩提.菩萨亦如是.
ruo zuo shi yan.wǒ dāng mie du wu liang zhong shēng.ji bu ming pu sa.
若作是言.我当灭度无量众生.即不名菩萨.
he yǐ gu.xū pu ti.shi wu yǒu fǎ.ming wei pu sa.
何以故.须菩提.实无有法.名为菩萨.
shi gu fo shuō yī qiē fǎ.wu wǒ.wu ren.wu zhong shēng.wu shou zhě.
是故佛说一切法.无我.无人.无众生.无寿者.
xū pu ti.ruo pu sa zuo shi yan.wǒ dāng zhuāng yan fo tǔ.
须菩提.若菩萨作是言.我当庄严佛土.
shi bu ming pu sa.he yǐ gu.ru lai shuō zhuāng yan fo tǔ zhě.
是不名菩萨.何以故.如来说庄严佛土者.
ji fēi zhuāng yan.shi ming zhuāng yan.xū pu ti.
即非庄严.是名庄严.须菩提.
ruo pu sa tōng da wu wǒ fǎ zhě.ru lai shuō ming zhēn shi pu sa.
若菩萨通达无我法者.如来说名真是菩萨.


yī tǐ tong guān fēn di shi bā
一体同观分第十八


xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yǒu rou yǎn fuǒ.
须菩提.于意云何.如来有肉眼不.
ru shi.shi zūn.ru lai yǒu rou yǎn.
如是.世尊.如来有肉眼.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yǒu tiān yǎn fuǒ.
须菩提.于意云何.如来有天眼不.
ru shi.shi zūn.ru lai yǒu tiān yǎn.
如是.世尊.如来有天眼.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yǒu hui yǎn fuǒ.
须菩提.于意云何.如来有慧眼不.
ru shi.shi zūn.ru lai yǒu hui yǎn.
如是.世尊.如来有慧眼.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yǒu fǎ yǎn fuǒ.
须菩提.于意云何.如来有法眼不.
ru shi.shi zūn.ru lai yǒu fǎ yǎn.
如是.世尊.如来有法眼.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai yǒu fo yǎn fuǒ.
须菩提.于意云何.如来有佛眼不.
ru shi.shi zūn.ru lai yǒu fo yǎn.
如是.世尊.如来有佛眼.
xū pu ti.yu yi yun he.ru heng he zhōng suǒ yǒu shā.
须菩提.于意云何.如恒河中所有沙.
fo shuō shi shā fuǒ.ru shi.shi zūn.ru lai shuō shi shā.
佛说是沙不.如是.世尊.如来说是沙.
xū pu ti.yu yi yun he.ru yī heng he zhōng suǒ yǒu shā.
须菩提.于意云何.如一恒河中所有沙.
yǒu ru shi shā děng heng he.shi zhū heng he suǒ yǒu shā shu.
有如是沙等恒河.是诸恒河所有沙数.
fo shi jie ru shi.ning wei duō fuǒ.shen duō.shi zūn.
佛世界如是.宁为多不.甚多.世尊.
fo gao xū pu ti.ěr suǒ guo du zhōng.suǒ yǒu zhong shēng.ruo gan zhǒng xīn.
佛告须菩提.尔所国土中.所有众生.若干种心.
ru lai xī zhī.he yǐ gu.ru lai shuō zhū xīn.jiē wei fēi xīn.
如来悉知.何以故.如来说诸心.皆为非心.
shi ming wei xīn.suǒ yǐ zhě he.xū pu ti.
是名为心.所以者何.须菩提.
guo qu xīn bu kě de.xian zai xīn bu kě de.wei lai xīn bu kě de.
过去心不可得.现在心不可得.未来心不可得.fǎ jie tōng hua fēn di shi jiǔ
法界通化分第十九


xū pu ti.yu yi yun he.ruo yǒu ren mǎn sān qiān da qiān shi jie qī bǎo.
须菩提.于意云何.若有人满三千大千世界七宝.
yǐ yong bu shī.shi ren yǐ shi yīn yuan.de fu duō fǒu.
以用布施.是人以是因缘.得福多不.
ru shi.shi zūn.cǐ ren yǐ shi yīn yuan.de fu shen duō xū pu ti.
如是.世尊.此人以是因缘.得福甚多.须菩提.
ruo fu de yǒu shi.ru lai bu shuō de fu de duō.
若福德有实.如来不说得福德多.
yǐ fu de wu gu.ru lai shuō de fu de duō.
以福德无故.如来说得福德多.
li se li xiāng fēn di er shi
离色离相分第二十

xū pu ti.yu yi yun he.fo kě yǐ ju zu se shēn xian fǒu.
须菩提.于意云何.佛可以具足色身见不.
fu yě.shi zūn.ru lai bu yīng yǐ ju zu se shēn xian.he yǐ gu.
不也.世尊.如来不应以具足色身见.何以故.
ru lai shuō ju zu se shēn.ji fēi ju zu se shēn.shi ming ju zu se shēn.
如来说具足色身.即非具足色身.是名具足色身.
xū pu ti.yu yi yun he.ru lai kě yǐ ju zu zhū xiāng xian fǒu.
须菩提.于意云何.如来可以具足诸相见不.
fu yě.shi zūn.ru lai bu yīng yǐ ju zu zhū xiāng xian.he yǐ gu.
不也.世尊.如来不应以具足诸相见.何以故.
ru lai shuō zhū xiāng ju zu.ji fēi zhū xiāng ju zu. shi ming zhū xiāng ju zu.
如来说诸相具足.即非具足.是名诸相具足.

fēi shuō suǒ shuō fēn di er shi yī
非说所说分第二十一

xū pu ti.rǔ wu wei ru lai zuo shi nian.wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa.mo zuo shi nian.
须菩提.汝勿谓如来作是念.我当有所说法.莫作是念.
he yǐ gu ruo ren yan ru lai yǒu suǒ shuō fa ji wei bang fo
何以故.若人言如来有所说法.即为谤佛.
bu neng jiě wǒ suǒ shuō gu.xū pu ti.shuō fa zhě.
不能解我所说故.须菩提.说法者.
wu fǎ kě shuō.shi ming shuō fa.
无法可说.是名说法.
ěr shi hui ming xū pu ti bai fo yan.shi zūn.
尔时慧命须菩提白佛言.世尊.
pō yǒu zhong shēng.yu wei lai shi.wen shuō shi fǎ.shēng xin xīn fǒu.
颇有众生.于未来世.闻说是法.生信心不.
fo yan.xū pu ti.bǐ fēi zhong shēng.fēi bu zhong shēng.he yǐ gu.
佛言.须菩提.彼非众生.非不众生.何以故.
xū pu ti.zhong shēng zhong shēng zhě.
须菩提.众生众生者.
ru lai shuō fēi zhong shēng.shi ming zhong shēng.
如来说非众生.是名众生.


wu fǎ kě de fēn di er shi er
无法可得分第二十二

xū pu ti bai fo yan.shi zūn.fo de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
须菩提白佛言.世尊.佛得阿耨多罗三藐三菩提.
wei wu suǒ de yē.fo yan.ru shi ru shi.xū pu ti.
为无所得耶.佛言.如是如是.须菩提.
wǒ yu ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.nǎi zhi wu yǒu shǎo fǎ kě de.
我于阿耨多罗三藐三菩提.乃至无有少法可得.
shi ming ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti
是名阿耨多罗三藐三菩提.jing xīn xing shan fēn di er shi sān
净心行善分第二十三

fu ci xū pu ti.shi fǎ ping děng.wu yǒu gāo xia.
复次须菩提.是法平等.无有高下.
shi ming ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.
是名阿耨多罗三藐三菩提.
yǐ wu wǒ.wu ren.wu zhong shēng.wu shou zhě.xiū yī qiē shan fǎ.
以无我.无人.无众生.无寿者.修一切善法.
ze de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.xū pu ti.
则得阿耨多罗三藐三菩提.须菩提.
suǒ yan shan fǎ zhě.ru lai shuō ji fēi shan.fǎ shi ming shan fǎ.
所言善法者.如来说即非善法.是名善法.fu zhi wu bǐ fēn di er shi si
福智无比分第二十四


xū pu ti.ruo sān qiān da qiān shi jie zhōng.suǒ yǒu zhū xū mi shān wang.
须菩提.若三千大千世界中.所有诸须弥山王.
ru shi děng qī bǎo ju.yǒu ren chi yong bu shī.
如是等七宝聚.有人持用布施.
ruo ren yǐ cǐ bō rě bō luo mi jīng.nǎi zhi si ju ji děng.
若人以此般若波罗蜜经.乃至四句偈等.
shou chi du song.wei tā ren shuō.yu qian fu de.
受持读诵.为他人说.於前福德.
bǎi  fen bu ji yī.bǎi qiān wan yi fen .nǎi zhi suan shu pi yu suǒ bu neng ji.
百分不及一.百千万亿分.乃至算数譬喻所不能及.hua wu suǒ hua fēn di er shi wǔ
化无所化分第二十五


xū pu ti.yu yi yun he.rǔ děng wu wei ru lai zuo shi nian.
须菩提.于意云何.汝等勿谓如来作是念.
wǒ dāng du zhong shēng.xū pu ti.mo zuo shi nian.he yǐ gu.
我当度众生.须菩提.莫作是念.何以故.
shi wu yǒu zhong shēng ru lai du zhě.ruo yǒu zhong shēng ru lai du zhě.
实无有众生如来度者.若有众生如来度者.
ru lai ji yǒu wǒ ren zhong shēng shou zhě.xū pu ti.
如来即有我人众生寿者.须菩提.
ru lai shuō yǒu wǒ zhě.ze fēi yǒu wǒ.
如来说有我者.即非有我.
er fan fū zhī ren yǐ wei yǒu wǒ.xū pu ti.fan fū zhě.
而凡夫之人以为有我.须菩提.凡夫者.
ru lai shuō ze fēi fan fū.shi ming fan fū.
如来说即非凡夫.是名凡夫.fǎ shēn fēi xiāng fēn di er shi liu
法身非相分第二十六

xū pu ti.yu yi yun he.kě yǐ sān shi er xiāng guān ru lai fǒu.
须菩提.于意云何.可以三十二相观如来不.
xū pu ti yan.ru shi ru shi.yǐ sān shi er xiāng guān ru lai.
须菩提言.如是如是.以三十二相观如来.
fo yan.xū pu ti.ruo yǐ sān shi er xiāng guān ru lai zhě.
佛言.须菩提.若以三十二相观如来者.
zhuǎn lun sheng wang ji shi ru lai
转轮圣王.即是如来.
xū pu ti bai fo yan.shi zūn ru wǒ jiě fo suǒ shuō yi.
须菩提白佛言.世尊如我解佛所说义.
bu yīng yǐ sān shi er xiāng guān ru lai
不应以三十二相观如来.
ěr shi shi zūn er shuō ji yan
尔时世尊而说偈言  
ruo yǐ se jian wǒ yǐ yīn shēng qiu wǒ
若以色见我  以音声求我
shi ren xing xie dao bu neng jian ru lai
是人行邪道  不能见如来


wu duan wu mie fēn di er shi qī
无断无灭分第二十七

xū pu ti.rǔ ruo zuo shi nian.ru lai bu yǐ ju zu xiāng gu.
须菩提.汝若作是念.如来不以具足相故.
de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.xū pu ti.
得阿耨多罗三藐三菩提.须菩提.
mo zuo shi nian.ru lai bu yǐ ju zu xiāng gu.
莫作是念.如来不以具足相故.
de ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti.xū pu ti.
得阿耨多罗三藐三菩提.须菩提.
rǔ ruo zuo shi nian.fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn zhě.
汝若作是念.发阿耨多罗三藐三菩提心者.
shuō zhū fǎ duan mie.mo zuo shi nian.he yǐ gu.
说诸法断灭.莫作是念.何以故.
fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn zhě.
发阿耨多罗三藐三菩提心者.
yu fǎ bu shuō duan mie xiāng
於法不说断灭相.bu shou bu tān fēn di er shi bā
不受不贪分第二十八

xū pu ti.ruo pu sa yǐ mǎn heng he shā děng shi jie qī bǎo.chi yong bu shī.
须菩提.若菩萨以满恒河沙等世界七宝.持用布施.
ruo fu yǒu ren.zhī yī qiē fǎ.wu wǒ de cheng yu rěn.
若复有人.知一切法无我.得成於忍.
cǐ pu sa.sheng qian pu sa.suǒ de gōng de.he yǐ gu.
此菩萨.胜前菩萨.所得功德.何以故.
xū pu ti.yǐ zhū pu sa.bu shou fu de gu.
须菩提.以诸菩萨.不受福德故.
xū pu ti bai fo yan.shi zūn.yun he pu sa bu shou fu de.
须菩提白佛言.世尊.云何菩萨不受福德.
xū pu ti.pu sa suǒ zuo fu de.bu yīng tān zhuo
须菩提.菩萨所作福德.不应贪著.
shi gu shuō bu shou fu de.
是故说不受福德.


wēi yi ji jing fēn di er shi jiǔ
威仪寂静分第二十九

xū pu ti.ruo yǒu ren yan.ru lai ruo lai ruo qu.ruo zuo ruo wo.
须菩提.若有人言.如来若来若去.若坐若卧.
shi ren bu jiě wǒ suǒ shuō yi.he yǐ gu.
是人不解我所说义.何以故.
ru lai zhě.wu suǒ cong lai.yi wu suǒ qu.gu ming ru lai.
如来者.无所从来.亦无所去.故名如来.


yī he lǐ xiāng fēn di sān shi
一合理相分第三十

xū pu ti.ruo shan nan zǐ shan nǚ ren.yǐ sān qiān da qiān shi jie sui wei wēi chen.
须菩提.若善男子善女人.以三千大千世界碎为微尘.
yu yi yun he.shi wēi chen zhong.ning wei duō fǒu.
于意云何.是微尘众.宁为多不.
xū pu tiyan.shen duō.shi zūn.he yǐ gu.
须菩提言.甚多.世尊.何以故.
ruo shi wēi chen zhong shi yǒu zhě.fo jǐ bu shuō shi wēi chen zhong.
若是微尘众实有者.佛即不说是微尘众.
suǒ yǐ zhě he.fo shuō wēi chen zhong.ji fēi wēi chen zhong.
所以者何.佛说微尘众.即非微尘众.
shi ming wēi chen zhong.shi zūn.ru lai suǒ shuō sān qiān da qiān shi jie.
是名微尘众.世尊.如来所说三千大千世界.
ji fēi shi jie.shi ming shi jie.he yǐ gu.ruo shi jie shi yǒu zhě.
即非世界.是名世界.何以故.若世界实有者.
ji shi yī he xiāng.ru lai shuō yī he xiāng.ji fēi yī he xiāng.
即是一合相.如来说一合相.即非一合相.
shi ming yī he xiāng.xū pu ti.yī he xiāng zhě.ji shi bu kě shuō.
是名一合相.须菩提.一合相者.即是不可说.
dan fan fū zhī ren.tān zhuo qi shi.
但凡夫之人.贪著其事.zhī jian bu shēng fēn di sān shi yī
知见不生分第三十一

xū pu ti.ruo ren yan.fo shuō wǒ jian.ren jian.zhong shēng jian.shou zhě jian.
须菩提.若人言.佛说我见.人见.众生见.寿者见.
xū pu ti.yu yi yun he.shi ren jiě wǒ suǒ shuō yi fuō.
须菩提.于意云何.是人解我所说义不.
fu yě.shi zūn.shi ren bu jiě ru lai suǒ shuō yi.he yǐ gu.
不也.世尊.是人不解如来所说义.何以故.
shi zūn shuō wǒ jian.ren jian.zhong shēng jian.shou zhě jian.
世尊说我见.人见.众生见.寿者见.
ji fēi wǒ jian.ren jian.zhong shēng jian.shou zhě jian.
即非我见.人见.众生见.寿者见.
shi ming wǒ jian.ren jian.zhong shēng jian.shou zhě jian.
是名我见.人见.众生见.寿者见.
xū pu ti.fā ā nou duō luo sān miǎo sān pu ti xīn zhě.
须菩提.发阿耨多罗三藐三菩提心者.
yu yī qiē fǎ.yīng ru shi zhī.ru shi jian.ru shi xin xie .bu shēng fǎ xiāng.
於一切法.应如是知.如是见.如是信解.不生法相.
xū pu ti.suǒ yan fǎ xiāng zhě.ru lai shuō ji fēi fǎ xiāng.shi ming fǎ xiāng.
须菩提.所言法相者.如来说即非法相.是名法相.ying  hua fēi zhēn fēn di sān shi er
应化非真分第三十二

xū pu ti.ruo yǒu ren yǐ mǎn wu liang ā sēng qi shi jie qī bǎo.
须菩提.若有人以满无量阿僧只世界七宝.
chi yong bu shī.ruo yǒu shan nan zǐ shan nǚ ren.fā pu ti xīn zhě.
持用布施.若有善男子善女人.发菩提心者.
chi yu cǐ jīng.nǎi zhi si ju ji děng.shou chi du song.
持於此经.乃至四句偈等.受持读诵.
wei ren yǎn shuō.qi fu sheng bǐ.yun he wei ren yǎn shuō.
为人演说.其福胜彼.云何为人演说.
bu qǔ yu xiāng.ru ru bu dong.he yǐ gu.
不取於相.如如不动.何以故.
yī qiē yǒu wei fǎ ru meng huan pao yǐng
一切有为法  如梦幻泡影
ru lu yi ru dian yīng zuo ru shi guān
如露亦如电  应作如是观
fo shuō shi jīng yǐ.chang lǎo xū pu ti.ji zhū bǐ qiū.bǐ qiū ni.
佛说是经已.长老须菩提.及诸比丘.比丘尼.
yōu po sē.yōu po yi.yī qiē shi jiān tiān ren ā xiū luo.
优婆塞.优婆夷.一切世间天人阿修罗.
wen fo suǒ shuō.jiē da huān xǐ.xin shou feng xing.
闻佛所说.皆大欢喜.信受奉行
jīn gāng bō rě bō luo mi jīng
金刚般若波罗蜜经

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

南无 阿弥多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿弥利都婆毗 阿弥利哆悉耽婆毗 阿弥利哆 毗迦兰帝 阿弥利哆 毗迦兰多 伽弥腻 伽伽那 枳多迦利 娑婆诃

拔ba 一yī 切qiē 业ye 障zhang 根gēn 本běn 得de 生shēng 净jing 土tǔ 陀tuo 罗luo 尼ni

南na 无mo 阿e 弥mi 多duō 婆po 夜ye 哆duō 他tā 伽gā 多duō 夜ye 哆duō 地di 夜ye 他tā 阿ā 弥mi 利li 都dōu 婆po 毗pi 阿ā 弥mi 利li 哆duō 悉xī 耽dān 婆po 毗pi 阿ā 弥mi 利li 哆duō 毗pi 迦jiā 兰lan 帝di 阿ā 弥mi 利li 哆duō 毗pi 迦jiā 兰lan 多duō 伽gā 弥mi 腻ni 伽gā 伽gā 那na 枳zhǐ 多duō 迦jiā 利li 娑suō 婆po 诃hē

回向偈

愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三涂苦

普愿见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 得生极乐国
说明:

  (此《金刚经》读音,是末学师承口传,校对仓促,或有疏漏,祈见谅。前后真言咒语的发音,因显密略有出入,所以没有进行校对。合南!--尘露)